Linköpings Domkyrkoförsamling
Welcome to Linköping Cathedral
Добро пожаловать в Кафедральный собор города Линшопинга!
Willkommen in der Kathedrale zu Linköping
Tervetuloa Linköpingin tuomiokirkkoon!
Bienvenidos a la catedral de Linköping
Bienvenue dans la Cathédrale de Linköping!
مرحبا بكم في آاتدرائية لينشوبينك
In other languages

Svenska kyrkans organisation

Klicka här för att se en förklarande skiss som Kyrkans Tidning gjort.

Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder varje år i Uppsala.

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå.
 
Församlingen är grunden
Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Kyrkans cirka 1 800 geografiska församlingar täcker hela landet.
Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
Linköpings domkyrkoförsamling omfattar kyrkorna Domkyrkan, Tomaskyrkan, Sjukhuskyrkan och Kyrkan på Universitetet i Linköping. 
Församlingsexpeditionen i Domkyrkans församlingshem, Domkyrkoparken.
Telefon: 013-20 50 50, 20 59 23
 

Pastorat och samfällighet
Pastorat är en kyrkoherdes tjänstgöringsområde. Pastoratet kan bestå av en eller flera församlingar med en gemensam kyrkoherde. Flera församlingar och pastorat kan ha en gemensam samfällighet för samordningen av ekonomi, fastigheter och personal. Linköpings domkyrkoförsamling tillhör Linköpings domkyrkopastorat. 
Svenska kyrkan i Linköpings hemsida: www.svklin.se

Tretton stift
Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Linköpings domkyrkoförsamling ligger i Linköpings stift. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.  Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet. I varje stift ska det finnas en stiftsstyrelse och ett domkapitel. Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en kontraktsprost. Vår kontraktsprost är Catharina Helmersson. 

Linköpings stift är känt från det bekanta Florensdokumentet 1120. Stiftet omfattade från början Östergötland, Småland, Öland och Gotland. Numera omfattar stiftet Östergötland och delar av Småland. Linköpings första domkyrka byggdes på 1100-talet. 1153 hölls ett provincialkoncilium i Linköping under ledning av kardinalen Nicolaus Breakspeare (senare påven Hadrianus IV); avsikten kan ha varit att göra Linköping till svenskt ärkebiskopssäte. Så blev det nu inte. Linköpings nuvarande Domkyrka började byggas 1232 och är ett av de vackraste, mest välbevarade och dyraste byggnadsmonumenten i Skandinavien från denna tid. Redan under högmedeltiden var Linköpings stift ett centrum för kyrkligt liv. Många av stiftets kyrkor är undersköna pärlor i vårt svenska kulturarv. Landets äldsta kyrkor finns i stiftet. Den heliga Birgitta – Europas skyddshelgon – har satt tydliga avtryck i stiftet.
Stiftskansliet i Linköping
Ågatan 65 
Telefon: 013-24 26 00.
Linköpings stifts hemsida: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Nationell nivå/Riks
Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt.
Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främste företrädare, såväl utåt i det svenska samhället som internationellt.  Ärkebiskopen 2013 heter Anders Wejryd. 2014 efterträds han av Antje Jackelén. 
 
Svenska kyrkan i utlandet
Utlandskyrkan omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan. Det finns 45 utlandsförsamlingar och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet.


Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se


Skriv ut